Precarpathian National University named after Vasyl Stefanyk

Borys Grinchenko Kyiv University

Pereyaslav-Khmelnytsky State Pedagogical University named after Gregory Skovoroda

Pavlo Tychyna Uman State Pedagogical University

The State Institute “South Ukrainian National Pedagogical University named after K. D. Ushynsky”

State Institution “Luhansk Taras Shevchenko National University”